Politiek onverantwoordelijk gedrag leidt tot impasse in Dilbeek... Hoelang nog?

Door Willy Segers op 28 december 2016, over deze onderwerpen: Dilbeek

Wat is er in Dilbeek toch aan de hand? Voor de buitenstaander die het niet allemaal gevolgd heeft: een overzichtje...

Sinds raadslid Jos Crabbe in september CD&V/DNA verliet voor Open VLD, heeft de Dilbeekse bestuurscoalitie geen meerderheid meer in de gemeenteraad. En tijdens de gemeenteraad van oktober en november werd onder impuls van oud-burgemeester Stefaan Platteau (Open VLD) vanuit de oppositie een voorstel tot belastingverlaging ingediend.

 

De eerste keer werd het voorstel om procedurereden niet aanvaard: de betrokkene had enkel een voorstel ingediend en geen achterliggend dossier. In november werd het voorstel evenwel goedgekeurd door Open VLD, de politieke overloper en het Union des Francophones. De onroerende voorheffing verlaagt daardoor in Dilbeek van 1.250 naar 1.150 opcentiemen. Concreet betekent dat een minderinkomst voor de gemeente van 1,3 miljoen euro. 

En wat is daarbij het probleem?

Reeds tijdens de gemeenteraad van november werd er door de bestuurscoalitie op gewezen dat de voorstanders van de belastingsverlaging geen enkele aanduiding gaven 'waar die 1.3 miljoen euro in de uitgaven moeten geschrapt worden'. Nochtans een belangrijk element in het kader van politieke verantwoordelijkheid: op een knop drukken en een belsissing nemen is één zaak, de gevolgen ervan consequent aanpakken is duidelijk een andere...

De weigeringen (5 stuks!) volgen elkaar op...

Op de gemeenteraad van december diende de bestuurscoalitie een Budgetwijziging 2016, de vaststelling van de aanvullende belastingen voor 2017, de aanpassing van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2017 in.

Al deze agendapunten werden door de alternatieve meerderheid (Open VLD + de politieke overloper + Union des Francophones) weggestemd. Daardoor heeft onze gemeente geen goedgekeurd Budget 2017 en moet met het stelsel van 'voorlopige twaalfden' worden gewerkt. 

Hoe is dit nu mogelijk, hoor ik u denken... Twee haast gelijke blokken van meerderheid en oppositie moeten zich toch kunnen vinden in een oplossing?

Denkt er dan niemand aan het belang van de gemeente en haar inwoners? 

Toch wel: preciès om de reden dat de huidige coalitie geen meerderheid meer heeft in de raad (maar ook Open VLD niet of het moet met steun van de politieke overloper en het Union des Francophones zijn!), probeerde de bestuurscoalitie de voorbije gemeenteraden alle mogelijke argumenten te gebruiken om de anderen te overtuigen dat een gemeenteraadszitting precies de ultieme plek is om tot die oplossingen te komen! 

Tijdens de gemeenteraad van november (met het ingediend oppositiepunt over belastingsverlaging) werd voor de eindstemming zelfs het voorstel gedaan om het voorstel tot belastingsverlaging terug te trekken om in ruil daarvoor in samenspraak met Open VLD de resterende Budgetten 2017 en 2018 op te stellen. Deze uitgestoken hand werd duidelijk geweigerd door de fractieleider van Open VLD die absoluut tot stemming wou overgaan. (Bekijk hier Weigering 1)

Eerder die gemeenteraad had raadslid David De Freyne (N-VA) een amendement ingediend op het toegevoegde agendpunt van de belastingverlaging. De motivering was duidelijk: wie de belastingen wil verlagen weet dat dit de gemeentekas 1,3 miljoen euro lichter maakt. Gezien de indieners van de belastingverlaging geen enkele verduidelijking gaven waar de uitgaven dan moesten verlaagd of geschrapt worden, vroeg raadslid De Freyne bij amendement om de lijst van actiepunten uit de Meerjarenplanning te overlopen en de gemeenteraad te laten beslissen waar moest verhoogd of verlaagd worden. Ook dit voorstel werd zonder gegronde argumenten weggestemd. (Bekijk hier Weigering 2)

Het college en de bestuurscoalitie beschouwden het als een daad van onbehoorlijk bestuur om de eigen budgetten, de eigen meerjarenplanning en de gemaakte afspraken met de bevolking eenzijdig aan te passen aan de beslissing van de alternatieve meerderheid van november. Daarom brachten zij in december de oorspronkelijk voorziene financiën op tafel, inclusief een belastingaanpassing. Vooral ook omdat voordien uitdrukkelijk door de indieners van de belastingverlaging geweigerd werd om publiek het gesprek te voeren van welke uitgaven dienden aangepast te worden!

Helaas herhaalde zich hetzelfde politiek onverantwoorde gedrag: Open VLD vertikte het om het debat aan te gaan, verschool zich achter het feit dat zij 'geen meerderheid zijn' en zorgde er op die manier (alweer samen met de politieke overloper en het Union des Francophones!) voor dat er geen goedgekeurd Budget en Meerjarenplan kwam! Hierdoor komt Dilbeek financieel in het stelsel van 'voorlopige twaalfden' terecht, het voorgeborchte van de politieke onbestuurbaarheid! 

Bekijk hier agendapunt aanvullende belastingen 2017 - Weigering 3
Bekijk hier agendapunt Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 - Weigering 4
Bekijk hier agendapunt Budget 2017 - Weigering 5

En hoe nu verder...?

De bestuurscoalitie vraagt nochtans niet veel: we weten dat we zelf geen meerderheid meer hebben in de raad. Dus moeten de beslissingen dààr via een ruimere groepsbeslissing tot stand komen! Niets bijzonders trouwens want dat is exact wat de wet daarover zegt: de gemeenteraad is immers het opperste beslissingsorgaan van de gemeente.

Dan is het toch wel bijzonder merkwaardig dat de indieners van de belastingverlaging zich reeds 2 gemeenteraden niet wensen uit te spreken over de 1,3 miljoen euro die aan de uitgavenzijde moet gevonden worden!

Bij alternatieve meerderheid (bovendien met steun van de Union des Francophones!) een belastingverlaging er door jagen is één ding, daarbij echter ook de politieke verantwoordelijkheid en moed hebben om aan te tonen waar die minderuitgaven moeten gevonden worden is duidelijk een andere zaak! Of was het dan toch maar een louter populistische actie, bovendien zonder de gevolgen in te schatten voor het gemeentelijk beleid en financiën? Het heeft er alle schijn van. Temeer daar deze discussie zich dus reeds sinds oktober aandient en in 3 maanden geen enkel redelijk tegenargument naar voren kwam.

Hopelijk doen velen de moeite om de bijhorende passages uit de voorbije gemeenteraden even te bekijken. Zodat kan vastgesteld worden wiè met open argumenten handelt, de principes van behoorlijk bestuur niet wil verloochenen en de gemaakte afspraken met de bevolking au sérieux neemt. En - bovenal - wie publiek (!) de hand reikt om tot een oplossing te komen. 

Met daar tegenover de steeds weerkerende boude weigering om die medeverantwoordelijkheid op te nemen en telkens weer de vraag om tot de (afkeurende) stemming over te gaan...

Beneden alle peil, Dilbeek onwaardig...  
Wordt hoe dan ook vervolgd!

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is