N-VA pakt de ontnederlandsing van het onderwijs in de Vlaamse Rand aan

Door Willy Segers, Goedele Vermeiren op 26 maart 2012, over deze onderwerpen: Dilbeek - Vlaams karakter, VlaParl - Onderwijs, VlaParl - Brussel en Vlaamse Rand, Kleuterschool en basisonderwijs, Nederlands in de Rand, Nederlands leren

Op initiatief van Willy Segers en Goedele Vermeiren keurde het Vlaams Parlement eind februari een voorstel van resolutie goed omtrent de monitoring en het beleid ten aanzien van anderstalige leerlingen in de Vlaamse Rand. Dat geen enkele partij tegenstemde, bewijst de dringende noodzaak van een verbeterde aanpak van dit dossier.

Het aantal anderstalige leerlingen dat school loopt in de Vlaamse Rand is de voorbije jaren gevoelig gestegen. In de 19 randgemeenten bedraagt het percentage nu overal meer dan 20 procent, terwijl in sommige gemeenten zelfs de meerderheid van de klassen anderstalig is.

Om deze ontwikkeling enigszins in te dijken, pleiten we ten eerste voor een transparant en eenvoudig registratiesysteem. Hiermee beschikken we als beleidsmakers over meer verfijnde cijfers, die onder meer de thuistaalachtergrond van de betrokken leerlingen duidelijker in kaart brengt.

Bovendien is er nu eindelijk – onder druk van onze Vlaamse N-VA-fractie – in het nieuwe inschrijvingsdecreet een afstandscriterium opgenomen, waardoor de druk op het onderwijs in de Vlaamse Rand hopelijk zal afnemen. Op die manier worden anderstalige leerlingen uit Brussel immers aangemoedigd om in onze hoofdstad een plaats te vinden. Wij vinden het niet meer dan logisch dat scholen voorrang verlenen aan kinderen uit de eigen buurt en gemeente. Dit versterkt het buurt- en het gemeenschapsgevoel.

Kwaliteitsniveau
Dat anderstalige leerlingen hun heil zoeken in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel of de Vlaamse Rand, om hun persoonlijke ontwikkelingskansen veilig te stellen, kunnen we enkel maar toejuichen. Het zal bovendien hun latere integratie in de Vlaamse samenleving vergemakkelijken. Maar we blijven het een schande vinden dat anderstalige leerlingen Brussel ontvluchten omdat de Franse Gemeenschap haar verantwoordelijkheid niet opneemt in ‘haar hoofdstad’. Diverse studies laakten reeds het schrijnende kwaliteitsniveau van het Franstalig onderwijs. Nochtans wijzigde het beleid er de voorbije tien jaren nauwelijks.

Dit leidde tot een migratiebeweging die voor duidelijke problemen zorgt in het Nederlandstalige onderwijs: overvolle klassen, wachtlijsten en een toestroom van anderstaligen die een onvermijdelijke aantasting van de eigen onderwijskwaliteit impliceert.

Engagement
Ten slotte zijn ook de schoolbesturen vragende partij om een strenger taalbeleid te voeren, maar weten zij niet hoever ze mogen gaan. Daarom willen we hen de nodige faciliteiten aanreiken, met bijvoorbeeld een meer verregaande engagementsverklaring van de ouders met betrekking tot de onderwijstaal, het Nederlands. Het principe van een engagementsverklaring mag geen dode letter blijven. De klemtoon moet duidelijk verschuiven naar het eerste deel van het woord: wie bewust kiest voor het Nederlandstalig onderwijs is hier zeker welkom, maar het betekent voor anderstaligen overduidelijk het engagement om het Nederlands dan ook een veel ruimere plaats te geven in het dagelijkse leven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is